775 - A Washington Bungalow

Image 775 - A Washington Bungalow
Image 775 - A Washington Bungalow

We don't know where this photo was taken.